Grifon 11

Политика за поверителност

Въведение

Извършвайки дейността си, „Грифон 11“ ООД, ЕИК 201533590, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7000, бул. „Тутракан“ № 100 (Източна промишлена зона „Тегра“) („Дружеството“, „Грифон 11“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница www.grifon11.com  се притежава от „Грифон 11” ООД  и се управлява от

Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „Грифон 11” се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Какво са лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Какви лични данни събира и обработва „Грифон 11”

За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме и обработваме лични данни, когато Вие ни ги предоставите или взаимодействате с нас директно. Личната информация, която събираме, включва:

Когато се свързвате с нас чрез този сайт като попълвате формата за контакт или формата за кандидатстване за работа:

 • име и фамилия;
 • имейл адрес;
 • телефонен номер;
 • снимка;
 • образование;
 • професионален опит и квалификация.

Техническа информация чрез използването на бисквитки като например:

 • данни за Вашата активност/сърфиране на нашия уебсайт;

Цели на обработване

Ние обработваме Вашите данни, подадени във формата за контакт, с цел осъществяване на обратна връзка и отговор на Ваши запитвания.

„Грифон 11” обработва личните данни, подадени през формата за кандидатстване за работа с цел подбор на персонал.

Правно основание за обработка

Ние обработваме Вашите данни на основата на следните правни основания: легитимен интерес, за изпълнението на договор и съгласие.

Срок за съхраняване на личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • данни, събрани с осъществяване на контакт – до приключване на съответната комуникация;
 • данни, свързани с подбор на персонал, както следва:
 • данни, съдържащи се в автобиографиите на кандидатите за работа, включени в следващ етап по подбор – до 8 месеца след приключване на конкретната процедура за подбор, за която първоначално са събрани;
 • данни, съдържащи се в автобиографиите на кандидатите за работа, които не са включени в по-късен етап – до приключването на процедурата за включване в кратки срокове.

Какви са Вашите права

Право на достъп

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с „Грифон 11”, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост

Когато „Грифон 11” обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „Грифон 11”.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на „Грифон 11”.

Право на ограничение

Имате право да поискате „Грифон 11” да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на „Грифон 11”, „Грифон 11” ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, „Грифон 11” трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
 • ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
 • ако „Грифон 11” вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Право на подаване на жалба към надзорен орган

Ако смятате, че „Грифон 11” обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Как можете да приложите Вашите права

За да упражните правата си съгласно GDPR можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени най-долу.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В каква форма ще Ви отговорим

Във формата, в която сте отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

В какъв срок ще получите отговор

До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

Ако не Ви отговорим

Ако не предприемем действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането, за причините да не предприемем действия, за възможността да подадете жалба до надзорен орган, или да потърсите защита по съдебен ред.

Политика за „бисквитките“